Mahmut Esen-E.Mülkiye Başmüfettişi

Yeni KHK Ne Getiriyor ?

Mahmut Esen-E.Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com
 
 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması/ bazı düzenlemelerin yapılması bağlamda Anayasanın 121 inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca (17.08.2016 gün ve 29804 sayılı R.G. yay. 670 ve 671 sayılı KHK’lerinde de görüşüldüğü) 15.08.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve 01.09.2016 günlü mükerrer R.G. yay. 672,673 ve 674 sayılı KHK’lerin arz ettiği önem/çok sayıda kanunda değişiklik yapılmasını kapsaması hususu da dikkate alınarak, kamuoyunu bilgilendirme bağlamında tarafımdan hazırlanmış genişletilmiş, sistematik bir özeti aşağıya çıkarılmıştır.

1-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSOENELİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASINI DÜZENLEYEN 672 SAYILI KHK

1-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan (42.691) kişi kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan  (11.518) kişi Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan (323) kişi Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan (2) Kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

[Görevden çıkarma işleminde, 667 sayılı KHK/4 maddesinde öngörülmüş (özel yetkili kurulun teklifi/Bakanın onayı vb.) süreç izlenmektedir. Görevlerine son verilmiş kamu personelinin büyük bölümü (28.163)  MEB personelidir. Ancak kurumların toplam personel sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre görevine son verilmiş personel sayıları: Mülki İdare Amirlerinde %14,  EGM’ de % 5 oranına yükselmektedir. (Bu konuda en yüksek oranın yüzde 23 oranı ile hakim/savcılara ait olduğu bilinmektedir.)

Göreve son verme işlemlerinde daha önce KHK’lerde açıklanmış olan açığa alınmış personel listelerinin temel alındığı görülmektedir. Ancak anılan listelere de tam olarak bağlı kalınmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim 246 mülki idare amiri açığa alınmış olduğu halde 303 kişinin görevine son verilmiş, açığa alınmış bazı personelinde görevlerine son verilmemiştir.]

671 sayılı KHK düzenlemesinde olduğu gibi bu kişiler başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görev/kurumlarından çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Teşkilatlarından çıkarılan bu kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe/ memuriyetleri alınmakta; görev yaptıkları teşkilatta veya kamu hizmetinde bir daha istihdam edilmeleri yasaklanmaktadır.

 Kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi/ vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan/ müsteşar/hâkim/savcı/kaymakam vb. meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklardır. Bu unvan/sıfat/ meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır. (Md. 2)

II-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASINA İLİŞKİN 673 SAYILI KHK

2-22.07.2016 gün ve 667 sayılı KHK gereğince kapatılmış  (54) adet özel öğretim kurum/kuruluşları ile özel öğrenci yurtları yeniden açılmaktadır. (Md.1)

3-İstifa etmiş/emekli olmuş hakim ve savcılara mesleklerine tekrar dönüş olanağı getirilmiştir. (Md.2)

4-Ceza ve infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulu başkan ve üyelikleri için yeniden seçim yapılacaktır.

5-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlardan:

-Devlet adına yurtdışına (lisans üstü) eğitime gönderilmiş  (158) kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir.

-Kaçakçılık Kanunu göre yapılması gereken ikramiye ödemelerinden bunlar yararlandırılmayacaktır.

-İş sözleşmesi feshedilmiş olan kamu iştiraklerindeki işçiler, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecektir.

-İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz vb. işlerin yapılması; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlık eğitim verilmesi işlemlerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş yetki belgeleri iptal edilecektir.

-OHAL ilanından önce lehlerine verilmiş olduğu anlaşılan iflasın ertelenmesi bağlamındaki tedbir kararları kaldırılacaktır.  (Md.4,5,7, 9 ve 10)

6-Görevden uzaklaştırılmış yöneticiler, yöneticilik dışında başka kadro/pozisyonlara atanmak suretiyle görevlerine iade edilebilecektir. (Md.8)

7-22.07.2016 gün ve 667 sayılı KHK bazı ek/değişiklikler yapılmıştır. (Md.10)

-Yargı mensupları ve bu meslekten sayılanlarca meslekten çıkarma kararlarına karşı itiraz edilmesi/yeniden incelenmesi talebinde bulunulması üzerine verilen kararlarda R.G. yayımlanacak ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

-Pasaportları iptal edilmiş olan eşlerinin pasaportları da (genel güvenlik açısından) iptal edilebilecektir.

II-OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASINA İLİŞKİN 674 SAYILI KHK

8- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ye geçici bir madde eklenmiş; özel dershane/ etüd eğitim merkezlerinde altı yıl çalışmış olanlara, KPSS girmeden kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmeleri konusu düzenlenmiştir.

9-Yargı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. (Md.3-20)

-Bilişim ile ilgili konularda bilgi toplamak/işlemek vb. görevleri için Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Son üç yıl içinde Adli Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavında 45 ve üzeri puan alanlara yeni bir sınav hakkı getirilmektedir.

- Bölge adliye mahkemelerinde hukuki/fiili nedenlerle kendi üyeleriyle toplanamadığı hallerde Bölge Başkanınca diğer dairelerden üye görevlendirilecektir.

5271 sayılı CMK uyarınca taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma halinde kayyım atanacağı (TMSF’nin görevlendirileceği) kuralı getirilmiştir.

-Hükümlü ve tutukluların kurum dışına çıkarılmalarında güvenlik yönünden sakınca bulunması hallerinde dışarı çıkarılmalarına kısıtlama getirilmektedir.

-Ceza infaz kurumlarının yapım işleri için (meralar dahil arsa temini/imar planı/ihale vb. konularda)  önemli kolaylıklar getirilmiştir.

-Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 5271 sayılı CMK/133 uyarınca kayyım atanmasına karar verilmiş şirketlerde görev yapan olan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmektedir.Bundan böyle kayyımlık görevleri TMSF tarafından yapılacaktır.

- Hazine ve Vakıflara devredilenlerin dışındaki kapatılmasına karar verilmiş şirketlerin satış ve tasfiye işlemleri konusunda TMSF yetkilendirilmiştir. Maliye Bakanlığınca devredilmesi halinde, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının tasfiye işlemleri de, TMSF tarafından tasfiyesi yapılacaktır.

10-Güvenlik ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.(Md.21-41)

- Geçici köy korucularının görev alanları gerektiğinde ( valilerin onayı ile iller arası da olacak şekilde) genişletilebilecektir. Köy korucularına silah taşına ruhsatı verilecektir. Operasyonlara katılanlara (ek olarak) 21 TL tutarında günlük ödeme yapılacaktır.

-Valilere; kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu/alt yapı faaliyetleri koordine konusunda yetki verilmiştir.

-İçişleri Bakanlığınca terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilen yurtdışındaki eğitim öğretim/sağlık kurumu, vakıf/dernek/şirket yöneticilerine pasaport verilmeyecektir.

-Jandarma ve SGK teşkilat kanunlarında  (daha önce yayımlanmış KHK paralelinde)  bazı ek yapılan değişiklikler yapılmıştır. Sıkıyönetim dönemlerinde, Jandarma ve SGK personelinin de TSK emrine gireceğine ilişkin ibareler kaldırılmış, personelin mali/sosyal haklar yönünden TSK Personel Kanununa bağlı olacağı belirtilmiştir. Henüz tamamlanmamış personel alım işlemleri ve nakil/tefi (statü) işlemleri iptal edilmiştir.

-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarının subay/astsubay olarak atanabilmesi için yeterlik sınavında başarılı olma koşulu getirilmiştir.

-İnsansız hava araçlarını satın alanların kaydı yapılacak, bu araçlar belli alanlarda uçurulacaktır.

(Daha önce iç güvenlik yasa tasarısı kapsamında yer alan ) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu vb. görevler için İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına özel bütçeli bir kuruluş statü kazandırılmış; Başkanlığın yetkileri artırılmış; bu bağlamda bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım işlerini Başkanlık aracılığıyla yapabileceği esası getirilmiş, kamu yatırım/hizmetlerde aksama halinde gerektiğinde hizmetin Başkanlık tarafından üstlenileceğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 - 5393 sayılı Belediye Kanununda bazı ek/değişiklikler yapılmıştır.

Belediye başkanı/meclis üyelerinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması/ tutuklanması/ kamu hizmetinden yasaklanması vb. hallerde İçişleri Bakanı/ il valileri tarafından belediye başkanı veya meclis üyesi ataması yapılabilecektir.

Böylesi durumlarda belediye meclisi toplantısı yapılmayacak, meclisin görevleri belediye encümenin atanmış üyelerince yerine getirilecektir. Muhasebe işlemleri de Maliye Bakanlığı saymanlık birimlerine gördürülecektir.

-Belediye hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilemesi hallerinde bu hizmetler il özel idaresi/Yatırım İzleme Ve Koor. Başkanlığınca yapılacak harcama tutarları da İller Bankası hisselerinden tahsil edilecektir.

11-Milli savunma ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.(Md.42-48)

-Harita Genel Komutanlığına coğrafi veri üretilmesi görevi verilmiş, Komutanlığa bağlı Coğrafi Veri Merkezi kurulmuştur.

-Askeri sağlık kurum/kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devri üzerine personelin askeri hastane yerine resmi sağlık kuruluşlarına sevklerine yönelik Askerlik Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

-MSB üst düzey yönetici kadrolarının askeri rütbe karşılıkları belirlenmiş, bu kadrolara atanan sivillerin kamu konut ve sosyal tesislerden rütbe karlığındaki subaylar gibi yararlanması kabul edilmiştir.

7-Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanlar (durumları her yıl yeniden gözden geçirilen) lisansüstü öğrenci statüsüne alınmıştır. (Md. 49)

8-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler; Terörle Mücadele Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında sınavsız istihdam hakkından yararlandırılmayacaktır. (Md. 51)

 

 
 
 
 
21 Eylül 2016 Çarşamba 23:48
 
 

(1 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>FIRSAT</p> <p>2016-09-22 07:07:16</p> <p>en az 20 yıldır merkezde aynı lojmanda tahsisli diye oturan müdürlere doimi hantal dokunulmamıştır.kamu yönetimi hantal görüntüsünden kurtulamamıştır.unvan ve kadro enflasyonu halen devam etmektedir.merkezdeki yığılmaya yani torpillilere dokunulamamıştır.bakanlık da geçici görevliler halen saltanat sürmektedir.taşra da müdürler yerlerine çakılı kalmış rotasyon yok ve müdürlükler memursuzlukdan işlerini şöyle böyle götürür haldedirler.illerde tüm kurumları yöneten valilik içişleri müdürlüklerine halen kimlik kazandırılamamıştır.Ha denilirse ki sorunlar bu ortama neden taşınılıyor denilirse cevabı da bakanlık bürokratlarındadır.İvedi olarak içişlerinde gih sınıfından müsteşar yardımcısı, genel müdür vs kadroları olmalıdır.Sorun zaten ortadadır.KHK fırsatı keşke değerlendirilseydi.</p>
 
'Kabinede şaşırtıcı isimler olabilir'
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi
Hastanedeki şiddet olayına Samsun Valiliği'nden açıklama
YÖK Başkanı Saraç: ALES bu yıl üç kez yapılacak
Bakan Fakıbaba'dan Urfalılar'ı sevindirecek elektrik açıklaması
Cumhur İttifakı'nı bölmeye kimsenin gücü yetmezİngilizler, Kandil'de 'PKK'nın yanında'
'Ülkemizin geleceği için AK Parti’ye destek vereceğim'PKK/YPG'li teröristler sivil halkı işkenceyle katlediyor
Yağmur altında poşetli iftar
Vali Yaman'dan çocuk vurgulu konuşma
 
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:26
  • Güneş05:39
  • Öğlen13:21
  • İkindi17:20
  • Akşam20:42
  • Yatsı22:36
 
Anket
Özlük hakları düzenlemesi
bu yıl içinde yapılır
bir iki yıl içinde belki
kesinlikle yapılmaz
 
Arşiv
 
Tarihte Bugün
1453 - Fransızlar İngilizler karşısında Castillon Savaşı'nı kazandı.
1815 - Napolyon Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.
1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.
1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.
1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.
1918 - Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.
1934 - Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.
1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi koalisyonuna karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.
1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü, 400 yaralı
1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.
1975 - Amerikan uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.
1976 - Kanada'da Montreal Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.
1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.
2006 - Arka Sokaklar dizisi yayın hayatına başladı.
 
On Numara
16.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu03050810111213151617212434374146515657636667
 
Süper Loto
12.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu041216303848
 
Şans Topu
11.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu172426333411
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Sayısal Loto
14.07.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu010513202539
 
 
Kurumsal

İçerik

Taşra

Merkez

Başkent